Skip Navigation LinksLogin

Facility: NZ St George Maronite schedules

 < November 2022 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Type 40160001:NPT2V:St. Matthew T 2 Tm 1 (Noriega) AT St. Luke T 2 (Gonzales)
1:30 PM -2:30 PM
On Court #1
Type 40160002:NPT2V:SEAS T 2 Tm 1 (Rogers) AT OLGH T 2 (CERDA)
1:30 PM -2:30 PM
On Court #2
Type 40170001:NPP1V:OLGH PW 1 (McCarty) AT St. Matthew PW 1 Tm 1 (Giese)
2:30 PM -3:30 PM
On Court #1
Type 40170002:NPP1V:St. Luke PW 1 Tm 2 (Sanchez) AT SEAS PW 1 Tm 1 (Fladd)
2:30 PM -3:30 PM
On Court #2
Type 40160003:NPT2V:Winner #40160002 AT Winner #40160001
3:30 PM -4:30 PM
On Court #1
Type 40170003:NPP1V:SEAS PW 1 Tm 1 (Fladd) AT St. Matthew PW 1 Tm 1 (Giese)
4:30 PM -5:30 PM
On Court #1
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
3