Skip Navigation LinksLogin

Facility: WZ St Mary Magdalen schedules

 < November 2022 > 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30
31
Nov 1
2
3
4
5
Type 40210003:WPP1V:St. James PW 1 (Lozano) AT St. Leo PW 1 (HERNANDEZ)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 40220003:WPM1V:St. James M 1 (Nuncio) AT SAC M 1 Tm 1 (Reyes)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 40230003:WPM2V:SAC M 2 Tm 1 (Holguin) AT St. Leo M 2 (Lopez)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
 
6
7
8
9
10
11
12
Type 39930001:CTT2V:OLGH T 2 (CERDA) AT OLPH T 2 Tm 1 (MARTINEZ)
9:00 AM -10:00 AM
On Gym
Type 39930002:CTT2V:OLPH T 2 Tm 2 (Andrews) AT St. Luke T 2 (Gonzales)
10:00 AM -11:00 AM
On Gym
Type 39950001:CTP2V:St. Matthew PW 2 Tm 1 (Gonzalez) AT St. Anthony School PW 2 (Ximenez)
11:00 AM -12:00 PM
On Gym
Type 39950002:CTP2V:Holy Spirit PW 2 (Heintzelman) AT OLGH PW 2 Tm 1 (Maldonado)
12:00 PM -1:00 PM
On Gym
Type 39940001:CTP1V:St. Matthew PW 1 Tm 1 (Giese) AT St. Leo PW 1 (HERNANDEZ)
1:00 PM -2:00 PM
On Gym
Type 39930003:CTT2V:Winner #39930002 AT Winner #39930001
2:00 PM -3:00 PM
On Gym
Type 39940003:CTP1V:St. Leo PW 1 (HERNANDEZ) AT St. Mark PW 1 Tm 2 (Sanchez)
3:00 PM -4:00 PM
On Gym
Type 39950003:CTP2V:Winner #39950002 AT Winner #39950001
4:00 PM -5:00 PM
On Gym
Type 39940002:CTP1V:St. Mark PW 1 Tm 2 (Sanchez) AT St. Matthew PW 1 Tm 1 (Giese)
5:00 PM -6:00 PM
On Gym
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
3